Rreth kompanisë tonë

AS & SE është nje kompani lidere ne fushën e shpedicionit dhe transportit ndërkombëtar në Maqedoni. Në lidhje me organizimin dhe logjistiken e saj kjo firme është konsoliduar në treg dhe ka arritur një zhvillim të fortë në shpedicionet dhe sasitë e mallrave të transportuara.

Përvoja e arritur ne fushën e transportit, i ka ofruar kompanisë AS & SE, mjetet dhe zotësinë e duhur për te operuar në mënyrë efektive dhe sistematike në sektorë te ndryshme te tregut.

Aktive ne sektorin e transportit ndërkombëtar nga viti 2008, AS & SE, është imponuar në treg gradualisht duke shprehur koncepte te reja dhe efektive operim – menaxhimi. Kjo kompani ka ditur të mbaje një pozicion të forte dhe shumë konkurrues duke iu përgjigjur në mënyrë të vijueshme kërkesave gjithmonë në rritje, të tregut.

Gjatë viteve kompania jonë ka konsoliduar një raport bashkëpunimi me KLIENTET dhe PARTNERET Europian në trafikun e mallrave midis vendeve te ndryshme.

AS & SE operon përkrah KLIENTIT: fleksibile në lidhje me kërkesat e tij, korrekte ne kohet e operimit, e disponueshme në zgjidhjen e çfarëdo lloj problemi specifik.